ભિલોડાના માંકરોડા ફાયરીંગ બટ વિસ્‍તારમાં પ્રતિબંધ

0
25અહેવાલ

અરવલ્લી :હિતેન્દ્ર પટેલ (બ્યુરો ચીફ )

ભિલોડાના માંકરોડા ફાયરીંગ બટ વિસ્‍તારમાં પ્રતિબંધ

અરવલ્લી જિલ્લાના ભિલોડા તાલુકાના ગંભીરપુરા (માંકરોડા) ગામમાં ફાયરીંગ બટ આવેલો છે. આ બટ માં મહેસાણા ખાતેના રા.અ.પો , દળ , જુથ – ૧૫. ઓ એન જી સી મહેસાણા ના પોલીસ અધિકારી / જવાનોનું સને – ૨૦૨૧ ના વર્ષના પ્રથમ તબક્કાનું ફાયરીંગ પ્રેક્ટિસ કરવાની હોઈ પોલીસ અધિક્ષક દ્વારા તા.૧૨ એપ્રિલ ૨૦૨૧ના મંજુરી પત્ર અનવ્યે આ બટ વિસ્તારની હદમાં રહેતા આજુબાજુનાં પ્રજાજનોની સલામતી જાળવવા ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમન અન્વયે તા.૦૧ જૂન થી તા.૩૦ જૂન ૨૦૨૧ સુધી અમલમાં રહેશે. અમૃતેશ ઔરંગાબાદકર,જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટ, અરવલ્લી-મોડાસા સને મળેલ સત્તાની રૂએ અરવલ્લી જિલ્લાના ભિલોડા તાલુકાના ગંભીરપુરા (માંકરોડા) ખાતેના બટમાં અર્ધ વાર્ષિક ફાયરીંગ પ્રેક્ટિસ કરવાની હોઈ ઉક્ત બટ વિસ્તારની આજુબાજુની વ્યકિતઓએ ઉપરોકત જમીનની આજુબાજુ ૧.૬ કી.મી. ની ત્રિજયાના વિસ્તારમાં તા.૦૧ જૂન થી તા.૩૦ જૂન ૨૦૨૧ સુધી સવારના ૭-૦૦ કલાકથી સાંજના ૧૮-૦૦ કલાક સુધી પ્રવેશ કરવો નહિં તથા ઉકત વિસ્તારમાં દર્શાવેલ દિવસો અને સમયે ઢોર ઢાંકર લઇને પ્રવેશ કરવો કે કરાવવો નહીં આ જાહેરનામાનાનો ભંગ કરનાર ઉકત કલમ-૧૩૫ હેઠળ અને ભારતના ફોજદારી અધિનિયમની કલમ ૧૮૮ મુજબ શિક્ષાને પાત્ર થશે.LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here