ગુજરાતની ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શાળાઓમાં ૨૯૩૮ શિક્ષણ સહાયકોની ભરતી

0
22પ્રતીકરૂપે મોરબી જીલ્લાની કુલ – ૬ બિનસરકારી અનુદાનિત ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શાળાઓમાં કુલ ૧૫  શિક્ષણ સહાયકોને  કલેકટરના હસ્તે નિમણુંક હુકમો એનાયત કરાશે. બિનસરકારી અનુદાનિત ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શાળાઓમાં શિક્ષણ સહાયકોની ભરતી – ૨૦૨૧ અન્વયે શાળા ફાળવણી પામેલ રાજયના કુલ ૨૯૩૮ ઉમેદવારોને આગામી તા.૦૧/૦૬/૨૦૨૧ ના રોજ ભલામણપત્ર અને નિમણુંક હુકમ પ્રતિનિધિરૂપ પાંચ ઉમેદવારોને મુખ્યમંત્રીના વરદ હસ્તે એનાયત કરવામાં આવનાર છે.

જે અન્વયે મોરબી જીલ્લાની કુલ – ૬ બિનસરકારી અનુદાનિત ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શાળાઓમાં કુલ ૧૫  ઉમેદવારોને કલેકટર મોરબીના વરદ હસ્તે નિમણુંક હુકમો એનાયત કરવામાં આવશે.  આ અંગે YouTube ના માધ્યમથી https://youtu.be/l5RtbZovZOs લિંક પર તા.૦૧/૦૬/૨૦૨૧ ના રોજ ૧૦:30 કલાકથી લાઈવ પ્રસારણ થનાર છે. આ પ્રસારણને મોરબી જીલ્લા કચેરીના તમામ કર્મચારીઓ, તમામ શાળાઓના શૈક્ષણિક અને બિનશૈક્ષણિક કર્મચારીઓ તથા તમામ ઉમેદવારો પોતાના મોબાઈલના માધ્યમથી નિહાળવા જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી, મોરબીની યાદીમાં જણાવવામાં આવેલ છે.LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here