મહેસાણા જિલ્લાના બરોજગાર યુવાનો માટે તાલુકા મથક ખાતે નામ નોંઘણી કેમ્પ આયોજન

0
31મહેસાણા જિલ્લાના બરોજગાર ઉમેદવારોને રોજગારી મળી રહે તે માટે તાલુકા મથકે નોંઘણી કેમ્પનું આયોજન જિલ્લા રોજગાર વિનિમય કચેરી મહેસાણા દ્રારા કરવામાં આવેલ છે. વિજાપુર, બેચરાજી, ખેરાલુ, ઉંઝા, સતલાસણા, કડી, સતલાસણા ખાતે નામ નોંઘણી કેમ્પનું આયોજન કરેલ છે.તારીખ ૦૭ અને ૨૧ જૂનના રોજ આરામ ગૃહ, વિજાપુર ખાતે ૦૯ જૂનના રોજ મામલતદાર કચેરી, બેચરાજી ખાતે તા ૧૦ જૂનના રોજ  તાલુકા પંચાયત, ખેરાલુ ખાતે ૧૮ જૂનના રોજ તાલુકા પંચાયત ઉંઝા ખાતે, ૨૪ જૂનના રોજ મામલતદાર કચેરી સતલાસણા ખાતે ૨૮ જૂનના રોજ તાલુકા પંચાયત,કડી ખાતે નામ નોંઘણી કેમ્પનું આયોજન કરેલ છે. મહેસાણા જિલ્લાના સર્વે બરોજગાર ઉમેદવારોએ લાભ લેવા માટે રોજગાર અધિકારી મહેસાણાની અખબારી યાદીમાં જણાવેલ છે.LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here