ભિલોડાના માંકરોડા ફાયરીંગ બટ વિસ્તાારમાં ૩૧ જુલાઈ સુધી પ્રતિબંધ

0
54અહેવાલ-ભરતસિંહ ઠાકોર મેઘરજ અરવલ્લી

અરવલ્લી જિલ્લાના ભિલોડા તાલુકાના ગંભીરપુરા (માંકરોડા) ગામમાં ફાયરીંગ બટ આવેલો છે. આ બટ માં મુડેટી ખાતેના રા.અ.પો , દળ , જુથ – ૬. સાબરકાંઠા જીલ્લાના ઇડર તાલુકાના અધિકારી / જવાનોનું સને – ૨૦૨૧ ના વર્ષના પ્રથમ તબક્કાનું ફાયરીંગ પ્રેક્ટિસ કરવાની હોઈ પોલીસ અધિક્ષકશ્રી દ્વારા તા.૨૩ મે ૨૦૨૧ના મંજુરી પત્ર અનવ્યે આ બટ વિસ્તારની હદમાં રહેતા આજુબાજુનાં પ્રજાજનોની સલામતી જાળવવા ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમન અન્વયે તા.૦૧ જુલાઈ થી તા.૩૧ જુલાઈ ૨૦૨૧ સુધી અમલમાં રહેશે.
જે અંતર્ગત શ્રી ડૉ.નરેન્દ્રકુમાર મીના, જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટ, અરવલ્લી-મોડાસા સને ૧૯૫૧નાં ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમની કલમ ૩૭ (૪) થી મળેલ સત્તાની રૂએ અરવલ્લી જિલ્લાના ભિલોડા તાલુકાના ગંભીરપુરા (માંકરોડા) ખાતેના બટમાં વર્ષના પ્રથમ તબક્કાનું ફાયરીંગ પ્રેક્ટિસ કરવાની હોઈ ઉક્ત બટ વિસ્તારની આજુબાજુની વ્યકિતઓએ ઉપરોકત જમીનની આજુબાજુ ૧.૬ કી.મી. ની ત્રિજયાના વિસ્તારમાં તા.૦૧ જુલાઈ થી તા.૩૧ જુલાઈ ૨૦૨૧ સુધી સવારના ૭-૦૦ કલાકથી સાંજના ૧૮-૦૦ કલાક સુધી પ્રવેશ કરવો નહિં તથા ઉકત વિસ્તારમાં દર્શાવેલ દિવસો અને સમયે ઢોર ઢાંખર લઇને પ્રવેશ કરવો કે કરાવવો નહીં.
આ જાહેરનામાનાનો ભંગ કરનાર ઉકત કલમ-૧૩૫ હેઠળ અને ભારતના ફોજદારી અધિનિયમની કલમ ૧૮૮ મુજબ શિક્ષાને પાત્ર થશે.LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here