દાહોદ જિલ્લાના એનએસએસ સ્વયંસેવકો એવોર્ડ માટે જિલ્લા રમતગમત કચેરી ખાતે અરજી કરવાની રહેશે

0
34રિપોર્ટર-જુનેદ ઇશાકભાઈ પટેલ-ફતેપુરા(દાહોદ)

તા. ૧ : દાહોદ જિલ્લાના એનએસએસ સ્વયંસેવકો આગામી તા. ૩ જુલાઇ સુધીમાં એવોર્ડ માટે જિલ્લા રમતગમત કચેરી ખાતે અરજી કરી શકે છે. ભારત સરકારના યુવા કાર્યક્રમ અને રમત ગમત મંત્રાલય દ્વારા નેશનલ સર્વીસ સ્કીલ (એન.એસ.એસ.) અંતર્ગત યુવા કાર્યક્રમ અને રમત ગમત મંત્રાલય દ્વારા ૧૯૯૨-૯૩થી નેશનલ સર્વીસ સ્કીલ (એન.એસ.એસ.) એવોર્ડ આપવામાં આવે છે. જે અન્વયે દાહોદ જિલ્લામાંથી ઇચ્છુક ઉમેદવારોને વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ માટે ત્રણ કેટેગરીમાં આ એવોર્ડ આપવામાં આવશે. યુનિવર્સિટી+૨ કાઉન્સીલ, નેશનલ સર્વીસ સ્કીલ (એન.એસ.એસ.) એકમો તથા તેમના પ્રોગ્રામ અધિકારી, નેશનલ સર્વીસ સ્કીલ (એન.એસ.એસ.) સ્વયંસેવકો. આ પ્રમાણે એવોર્ડ આપવામાં આવશે. આ એવોર્ડ મેળવવા માટેની અરજી કરવા આગામી ૩ જુલાઇ, શનિવારે ૧૨.૦૦ કલાક સુધીમાં અરજી નામ, સરનામું, જન્મતારીખ, મોબાઈલ નંબર, ઇ-મેઈલ આઈડીની વિગતો સાથે તેમજ પાસપોર્ટ સાઇઝ ફોટો, આધાર કાર્ડ અને જરૂરી આધાર પુરાવા સાથે બે નકલમાં જિલ્લા રમતગમત અધિકારીની કચેરી, દાહોદ, કોન્ફરન્સ રૂમ, પ્રથમ માળ, જિલ્લા સરવે ભવન, છાપરી, દાહોદ ખાતે મોકલી આપવાના રહેશે. જીલ્લા રમત ગમત અધિકારીશ્રીએ એક યાદીમાં ઉક્ત માહિતી આપી છે. LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here