ઇસરી આંગણવાડી કેન્દ્ર-1ના ભુલકાઓને યુનિફોર્મ,માસ્ક તેમજ સુખડીનું વિતરણ

0
43મેઘરજ તાલુકાના ઇસરી આંગણવાડી કેન્દ્ર 1ના ભુલકાઓ ને યુનિફોર્મ માસ્ક તેમજ સુખડી નું વિતરણ ઇસરી સેજાના સુપરવાઈઝર શ્રીમતી એલીસાબહેન તેમજ આંગણવાડી કાર્યકર જોષી હંસાબહેન તથા તેડાગર પંચાલ દેવિકાબેન તથા ગ્રામજનો ના વરદહસ્તે સરકાર શ્રીની ગાઇડ લાઇન મુજબ ડિસ્ટન્સ રાખી ને વહેંચણી કરવામાં આવી.LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here