રાજ્ય સરકારે બી.એસ.સી નર્સિંગ કરતા વિદ્યાર્થીઓ માટે સૌથી મોટો અને મહત્વનો નિર્ણય કર્યો

0
158

રાજ્ય સરકારે બી.એસ.સી નર્સિંગ કરતા વિદ્યાર્થીઓ માટે સૌથી મોટો અને મહત્વનો નિર્ણય કર્યો છે. જેમાં બી.એસ.સી નર્સિંગ કરવા ઈચ્છતા તમામ વિદ્યાર્થીઓ માટે ધોરણ 12 ના મેરીટ પ્રમાણે પ્રવેશ આપવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ નિર્ણય થી રાજ્યના ઘણા વિદ્યાર્થીઓને ફાયદો થશે.

બીએસસી નર્સિંગ માટે નીટની પરીક્ષા જરૂરી ગણાશે નહી. પરંતુ ધોરણ 12ના રીઝલ્ટ પ્રમાણે પ્રવેશ આપવાની મહત્વની જાહેરાત ગુજરાત સરકારના નાયબ મુખ્યમંત્રી નિતિન પટેલે કરી છે.


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here