સાગબારા આઇ.ટી.આઇ. ખાતે ખાલી રહેલ બેઠકોમાં પ્રવેશ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારો જોગ

સાગબારા આઇ.ટી.આઇ. ખાતે ખાલી રહેલ બેઠકોમાં પ્રવેશ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારો જોગ

khatrijuned@vatsalyanews.com 02-Oct-2019 10:28 AM 219

સાગબારા આઇ.ટી.આઇ. ખાતે ખાલી રહેલ બેઠકોમાં પ્રવેશ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારો જોગરાજપીપલા, મંગળવાર : જુનેદ ખત્રીઆઇ.ટી.આઇ. સાગબારા ખાતે પાંચમાં રાઉન્ડ અંતિત ઇલેકટ્રીશીયનની વ્યવસાયમાં ખાલી રહેલ કોપા, વાયરમેન,....


તિલકવાડા આઇ.ટી.આઇ. ખાતે પ્રવેશ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારો જોગ 15/10/2019 સુધી અરજી કરી સકશો...

તિલકવાડા આઇ.ટી.આઇ. ખાતે પ્રવેશ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારો જોગ 15/10/2019 સુધી અરજી કરી સકશો...

khatrijuned@vatsalyanews.com 02-Oct-2019 10:27 AM 292

તિલકવાડા આઇ.ટી.આઇ. ખાતે પ્રવેશ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારો જોગરાજપીપલા, મંગળવાર : જુનેદ ખત્રીઆચાર્યશ્રી, ઔદ્યોગિક તાલીમ સંસ્થા, તિલકવાડામાં છઠ્ઠા રાઉન્ડ (સત્ર ૨૦૧૯) ની પ્રવેશ પ્રક્રિયા ચાલુ છે. સંસ્થા ખાતે....


તા. ૨૮ ઓગસ્ટ થી તા. ૯ મી સપ્ટેમ્બર દરમિયાન હિંમતનગર ખાતે ઇન્ડીયન આર્મીમાં જોડાવા માટે ભરતીમેળો યોજાશે

તા. ૨૮ ઓગસ્ટ થી તા. ૯ મી સપ્ટેમ્બર દરમિયાન હિંમતનગર ખાતે ઇન્ડીયન આર્મીમાં જોડાવા માટે ભરતીમેળો યોજાશે

khatrijuned@vatsalyanews.com 25-Jul-2019 12:29 PM 507

તા. ૨૮ ઓગસ્ટ થી તા. ૯ મી સપ્ટેમ્બર દરમિયાન હિંમતનગર ખાતે ઇન્ડીયન આર્મીમાં જોડાવા માટે ભરતીમેળો યોજાશેતા. ૨૮ ઓગસ્ટ થી તા. ૯ મી સપ્ટેમ્બર દરમિયાન હિંમતનગર ખાતેઇ ન્ડીયન આર્મીમાં જોડાવા માટે ભરતીમેળો યોજા....


નર્મદા જિલ્લામાં સ્કીલ્સ કાઉન્સીલ ઇન્ડિયા-માણસા દ્વારા સિકયુરીટી તાલીમ માટેના રજીસ્ટ્રેશન કેમ્પ

નર્મદા જિલ્લામાં સ્કીલ્સ કાઉન્સીલ ઇન્ડિયા-માણસા દ્વારા સિકયુરીટી તાલીમ માટેના રજીસ્ટ્રેશન કેમ્પ

khatrijuned@vatsalyanews.com 16-Jul-2019 01:38 AM 431

નર્મદા જિલ્લામાં સ્કીલ્સ કાઉન્સીલ ઇન્ડિયા-માણસા દ્વારા સિકયુરીટી તાલીમ માટેના રજીસ્ટ્રેશન કેમ્પનું આયોજનઆજે સાગબારા અને આવતીકાલે નાંદોદમાં કેમ્પરાજપીપલા, : જુનેદ ખત્રીસિકયુરીટી સ્કીલ્સ કાઉન્સીલ ઇન્ડિય....


ડૉક્ટર જોઈએ છે...

ડૉક્ટર જોઈએ છે...

vatsalyanews@gmail.com 13-Jul-2019 08:01 PM 859

મોરબી શહેરમાં ટ્રસ્ટ સંચાલિત ક્લીનીક સંભાળી શકે તેવા MBBS / BAMS / BHMS ડોક્ટરની જરૂર છે પાર્ટ ટાઈમ / ફુલ ટાઈમજગ્યા 05સંપર્ક કરો9228800108