સ્ટાફ જોઈએ છે.

સ્ટાફ જોઈએ છે.

vatsalyanews@gmail.com 03-May-2019 07:35 PM 762

સ્ટાફ જોઈએ છે.મોરબી શહેરમાં ઓનલાઈન (તમામ પ્રકારનું) કામ કરી શકે તેમજ ગુજરાતી તેમજ ઇંગ્લિશ ટાઈપિંગ નાં જાણકાર હોય તેવા લેડીઝ ની જરુરીયાત છે.તેમજ વધુ જાણકારી માટે પનારા સર ૯૮૨૫૭ ૫૦૭૭૭ નો સંપર્ક કરવો.સ્થ....


શિક્ષકો જોઈએ છે.

શિક્ષકો જોઈએ છે.

vatsalyanews@gmail.com 03-May-2019 07:32 PM 468

મોરબી માં English Medium તેમજ ગુજરાતી મીડીયમ માટે શિક્ષકો જોઈએ છે.S.K.નર્સરી (ગુજરાતી માધ્યમ) Mom kids (English Medium)મળવાનો સમય :- સવારે ૦૮:૦૦ થી ૧૨:૦૦ સુધી.તેમજ વધુ માહિતી માટે ૮૨૩૮૨ ૨૬૬૮૪ પર સંપર્....


શિક્ષકો જોઈએ છે.

શિક્ષકો જોઈએ છે.

vatsalyanews@gmail.com 02-May-2019 03:58 PM 488

નવા શરૂ થતાં શૈક્ષણીક સત્ર માટે ક્રિષ્ના સાયન્સ સ્કુલ મોરબી ખાતે સ્ટાફની જરૂર છે.અરજી કરવા માટે આવવાનો સમય:- સવારે ૦૮:૦૦ થી ૧૨:૦૦ અને ઉમેદવારોએ પાસપોર્ટ સાઇઝ ફોટા સાથે સ્કુલ પર રૂબરૂ મળવું.સ્થળ:- સંસ્....


સ્ટાફ જોઈએ છે.

સ્ટાફ જોઈએ છે.

vatsalyanews@gmail.com 20-Apr-2019 07:22 PM 459

વડોદરામાં પ્રખ્યાત એવું શિવ કેટરર્સ જેનામાટે અનુભવી તેમજ બીનઅનુભવી ગર્લ્સ તેમજ બોય ની જરૂર છે.ઓછામાં ઓછા ૪૦ સ્ટાફ ની જરૂર છે.તેમજ વધુ માહિતી માટે વશરામભાઈ જોષી મો.નં. ૯૯૨૫૨ ૭૦૧૮૯, મુકેશભાઈ જોષી મો.નં.....


સ્ટાફ જોઈએ છે.

સ્ટાફ જોઈએ છે.

sub-editor@vatsalyanews.com 19-Apr-2019 11:39 AM 496

ગજાનન ઓટો સેન્ટર માટે અનુભવી તેમજ બિનઅનુભવી સ્ટાફ ની જરૂર છે.તેમજ વધુ માહિતી માટે ૯૯૯૮૭ ૭૭૩૫૧/૮૫૧૧૧ ૮૪૪૮૮ પર સંપર્ક કરવો. અથવા રૂબરુ મુલાકાત કરવી.સ્થળ: લતીપર રોડ, સર્કિટ હાઉસની સામે, ટંકારા, મોરબી.