શૈક્ષણિક સ્ટાફની જરૂર છે

શૈક્ષણિક સ્ટાફની જરૂર છે

vatsalyanews@gmail.com 29-May-2019 08:42 PM 654

*Urgent Teachers requirement*Best opportunity for femaleFemale - 2For *Playhouse*Branch - 1*Ravapar Road Morbi*Bonny park,sali gram ni bajumaFor further informationContact on :9662303444


શિક્ષક જોઈએ છે

શિક્ષક જોઈએ છે

vatsalyanews@gmail.com 27-May-2019 02:00 PM 1303

*ગીતાંજલી વિદ્યાલય*વૈભવનગર સોસાયટી સ્કાય મોલ સામે , શનાળા રોડ, મોરબીધોરણ 11/12 કોમર્સ માટેવિષય :- આંકડાશાસ્ત્ર, નામાના મુળતત્વસંપર્ક : *7698272877* અનુભવીએ તાત્કાલિક સંપર્ક કરવો.


સ્ટાફ જોઈએ છે.

સ્ટાફ જોઈએ છે.

vatsalyanews@gmail.com 11-May-2019 12:20 PM 984

ઓમશાંતિ પેરા મેડીકલ કોલેજમાં નીચેની લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારે અરજી કરવી.(૧) Bsc. અથવા Msc. કુલ ૧૦ જગ્યા (૨) પ્રિન્સિપલ Msc. કુલ ૧ જગ્યા (૩) પ્યુન ધો.૧૨ પાસ ૨ જગ્યા (૪) ક્લાર્ક B.A. અથવા B.Com ૨ જ્ગ્યા (૫....


સ્ટાફ જોઈએ છે.

સ્ટાફ જોઈએ છે.

vatsalyanews@gmail.com 03-May-2019 07:35 PM 935

સ્ટાફ જોઈએ છે.મોરબી શહેરમાં ઓનલાઈન (તમામ પ્રકારનું) કામ કરી શકે તેમજ ગુજરાતી તેમજ ઇંગ્લિશ ટાઈપિંગ નાં જાણકાર હોય તેવા લેડીઝ ની જરુરીયાત છે.તેમજ વધુ જાણકારી માટે પનારા સર ૯૮૨૫૭ ૫૦૭૭૭ નો સંપર્ક કરવો.સ્થ....


શિક્ષકો જોઈએ છે.

શિક્ષકો જોઈએ છે.

vatsalyanews@gmail.com 03-May-2019 07:32 PM 605

મોરબી માં English Medium તેમજ ગુજરાતી મીડીયમ માટે શિક્ષકો જોઈએ છે.S.K.નર્સરી (ગુજરાતી માધ્યમ) Mom kids (English Medium)મળવાનો સમય :- સવારે ૦૮:૦૦ થી ૧૨:૦૦ સુધી.તેમજ વધુ માહિતી માટે ૮૨૩૮૨ ૨૬૬૮૪ પર સંપર્....