શિક્ષકો જોઈએ છે

શિક્ષકો જોઈએ છે

vatsalyanews@gmail.com 15-Nov-2019 02:54 PM 982

શિક્ષકો જોઈએ છે.( ફકત બહેનો )1) પ્રાથમિક અને માધ્યમિક વિભાગ માટે (બધા વિષયો માટે )2) ઓફીસકામ માટે (કમ્પ્યૂટરના જાણકાર)સમય :- ફુલ ટાઈમનોંધ : પોતાના રીઝયુમ સાથે રુબરુ મળવુ.ભારતી વિદ્યાલય મોરબી, સામાકાં....


સ્ટાફ જોઈએ છે.

સ્ટાફ જોઈએ છે.

vatsalyanews@gmail.com 06-Jun-2019 03:08 PM 1610

નવયુગ ગ્રુપ ઓફ એજ્યુકેશન-મોરબી શૈક્ષણિક સ્ટાફ ની જરૂર છે.(૧) ધોરણ ૬,૭ માં સામાજિક વિજ્ઞાન ના વિષય માટે જેમાં લાયકાત B.A.,B.ED. (૨) ધોરણ ૧૧,૧૨ માં ગુજરાતી વિષય માટે જેમાં લાયકાત M.A.,B.Ed.(૩) ધોરણ ૧૧,૧....


શૈક્ષણિક સ્ટાફની જરૂર છે

શૈક્ષણિક સ્ટાફની જરૂર છે

vatsalyanews@gmail.com 29-May-2019 08:42 PM 879

*Urgent Teachers requirement*Best opportunity for femaleFemale - 2For *Playhouse*Branch - 1*Ravapar Road Morbi*Bonny park,sali gram ni bajumaFor further informationContact on :9662303444


શિક્ષક જોઈએ છે

શિક્ષક જોઈએ છે

vatsalyanews@gmail.com 27-May-2019 02:00 PM 1539

*ગીતાંજલી વિદ્યાલય*વૈભવનગર સોસાયટી સ્કાય મોલ સામે , શનાળા રોડ, મોરબીધોરણ 11/12 કોમર્સ માટેવિષય :- આંકડાશાસ્ત્ર, નામાના મુળતત્વસંપર્ક : *7698272877* અનુભવીએ તાત્કાલિક સંપર્ક કરવો.


સ્ટાફ જોઈએ છે.

સ્ટાફ જોઈએ છે.

vatsalyanews@gmail.com 11-May-2019 12:20 PM 1173

ઓમશાંતિ પેરા મેડીકલ કોલેજમાં નીચેની લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારે અરજી કરવી.(૧) Bsc. અથવા Msc. કુલ ૧૦ જગ્યા (૨) પ્રિન્સિપલ Msc. કુલ ૧ જગ્યા (૩) પ્યુન ધો.૧૨ પાસ ૨ જગ્યા (૪) ક્લાર્ક B.A. અથવા B.Com ૨ જ્ગ્યા (૫....