સ્ટાફ જોઈએ છે.

સ્ટાફ જોઈએ છે.

vatsalyanews@gmail.com 11-May-2019 12:20 PM 551

ઓમશાંતિ પેરા મેડીકલ કોલેજમાં નીચેની લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારે અરજી કરવી.(૧) Bsc. અથવા Msc. કુલ ૧૦ જગ્યા (૨) પ્રિન્સિપલ Msc. કુલ ૧ જગ્યા (૩) પ્યુન ધો.૧૨ પાસ ૨ જગ્યા (૪) ક્લાર્ક B.A. અથવા B.Com ૨ જ્ગ્યા (૫....


શિક્ષકો જોઈએ છે.

શિક્ષકો જોઈએ છે.

vatsalyanews@gmail.com 03-May-2019 07:32 PM 225

મોરબી માં English Medium તેમજ ગુજરાતી મીડીયમ માટે શિક્ષકો જોઈએ છે.S.K.નર્સરી (ગુજરાતી માધ્યમ) Mom kids (English Medium)મળવાનો સમય :- સવારે ૦૮:૦૦ થી ૧૨:૦૦ સુધી.તેમજ વધુ માહિતી માટે ૮૨૩૮૨ ૨૬૬૮૪ પર સંપર્....


શિક્ષકો જોઈએ છે.

શિક્ષકો જોઈએ છે.

vatsalyanews@gmail.com 02-May-2019 03:58 PM 303

નવા શરૂ થતાં શૈક્ષણીક સત્ર માટે ક્રિષ્ના સાયન્સ સ્કુલ મોરબી ખાતે સ્ટાફની જરૂર છે.અરજી કરવા માટે આવવાનો સમય:- સવારે ૦૮:૦૦ થી ૧૨:૦૦ અને ઉમેદવારોએ પાસપોર્ટ સાઇઝ ફોટા સાથે સ્કુલ પર રૂબરૂ મળવું.સ્થળ:- સંસ્....


સ્ટાફ જોઈએ છે.

સ્ટાફ જોઈએ છે.

sub-editor@vatsalyanews.com 18-Apr-2019 10:08 AM 706

તપોવન વિધાલય અને કોમર્સ સ્કૂલ માં સવારપાળી તેમજ બપોરપાળી માટે જુન ૨૦૧૯ થી શરૂ થતાં સત્ર માટે સ્ટાફ જોઈએ છે.અનુભવી ઉમેદવારને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવશે.મળવા માટેનો સમય : સવારે ૦૯:૦૦ થી ૧૨: ૦૦, તેમજ બપોરે ૦....


વિવિધ સહાયક પોસ્ટ -2019 માટે ટ્રાઇની ભરતી

વિવિધ સહાયક પોસ્ટ -2019 માટે ટ્રાઇની ભરતી

vatsalyanews@gmail.com 10-Apr-2019 04:57 PM 143

TraI Recruitment For Various Assistant Post-2019Posts:AssistantEducational Qualification:Please Read Official Notification For Educational Qualification Details.Age Limit: Maximum Age Limit: 56 YearsP....