સ્ટાફ જોઈએ છે.

સ્ટાફ જોઈએ છે.

vatsalyanews@gmail.com 04-Apr-2019 12:03 PM 668

સ્ટાફ જોઈએ છે.આર્યાવર્ત શૈક્ષણિક સંકુલ (ડે એન્ડ રેસિડેન્સીયલ શૈક્ષણિક સંકુલ )સ્ટાફ જોઈએ છે.પોસ્ટ વિભાગ : માધ્યમિક,પ્રાથમિક,ઉચ્ચ માધ્યમિક (કોમર્સ),પ્રાથમિક, માધ્યમિક,વિજ્ઞાન પ્રવાહ,હોસ્ટેલ ઉપરોકત લાયકા....


દાહોદ જીલ્લાના દરેક તાલુકામાં સેવાભાવી કાર્યકરોની જરૂર છે

દાહોદ જીલ્લાના દરેક તાલુકામાં સેવાભાવી કાર્યકરોની જરૂર છે

vatsalyanews@gmail.com 03-Apr-2019 05:03 PM 283

શક્તિ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા અનાથ બાળકોને શિક્ષણ માં મદદરૂપ થવા અંગે ના પ્રોગ્રામ માં કામગીરી કરવા માટે દાહોદ જીલ્લાના દરેક તાલુકામાં સેવાભાવી કાર્યકરોની જરૂર છે. તો ઇચ્છુક ઉમેદવારોએ તાત્કાલીક સંપર્ક ....


શૈક્ષણિક સ્ટાફ જોઈએ છે.

શૈક્ષણિક સ્ટાફ જોઈએ છે.

vatsalyanews@gmail.com 02-Apr-2019 07:27 PM 503

શૈક્ષણિક સ્ટાફ જોઈએ છે.જૂન – ૨૦૧૯ થી શરૂ થતાં સત્ર માટે સ્ટાફ જોઈએ છે.યોગ્ય લાયકાત ધરાવતાં શિક્ષકો રૂબરૂ સંપર્ક કરોઉમા ટાઉનશીપ, મોરબી-૨મો.નં.૦૨૮૨૨ ૨૪૨૬૨૪, ૭૮૭૪૮ ૮૪૦૦૨


શૈક્ષણીક સ્ટાફ જોઈએ છે॰

શૈક્ષણીક સ્ટાફ જોઈએ છે॰

vatsalyanews@gmail.com 01-Apr-2019 03:39 PM 411

તપોવન વિધાલય અને કોમર્સ સ્કૂલ મોરબી શૈક્ષણીકસ્ટાફ ની જરૂર છે.જૂન ૨૦૧૯ થી શરૂ થતાં સત્ર માટે સ્ટાફ જોઈએ છે. સવારપાળી તથા બપોરપાળી માટેઅનુભવી ઉમેદવારને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવશે.મળવા માટેનો સમય : સવારે ૯.૦....


સ્ટાફ જોઈએ છે... ઉચ્ચતમ પગાર સાથે

સ્ટાફ જોઈએ છે... ઉચ્ચતમ પગાર સાથે

sub-editor@vatsalyanews.com 29-Mar-2019 05:28 PM 577

સ્ટાફ જોઈએ છે... ઉચ્ચતમ પગાર સાથે નવયુગ ગ્રુપ ઓફ એજ્યુકેશન- મોરબી જૂન ૨૦૧૯ થી શરૂ થતાં સત્ર માટે સ્ટાફ જોઈએ છે... ઉચ્ચતમ પગાર સાથેપ્રાથમિક વિભાગ પોસ્ટ (૧) ગુજરાતી,આસપાસ,હિન્દી (ધો.૩,૪ માટે ) (૨) ધોરણ ....