શૈક્ષણિક સ્ટાફની જરૂર છે

શૈક્ષણિક સ્ટાફની જરૂર છે

vatsalyanews@gmail.com 12-Mar-2019 12:20 PM 679

તપોવન વિદ્યાલય એન્ડ કોમર્સ સ્કૂલ મોરબીમાં સ્ટાફ જોઈએ છે.


નવયુગ ગ્રુપ ઓફ કોલેજ - વિરપર સ્ટાફ જોઈએ છે

નવયુગ ગ્રુપ ઓફ કોલેજ - વિરપર સ્ટાફ જોઈએ છે

editor@vatsalyanews.com 01-Mar-2019 10:44 AM 273

નવયુગ ગ્રુપ ઓફ કોલેજ - વિરપર સ્ટાફ જોઈએ છે


નવયુગ ગ્રુપ ઓફ એજ્યુકેશન – મોરબી સ્ટાફ જોઈએ છે

નવયુગ ગ્રુપ ઓફ એજ્યુકેશન – મોરબી સ્ટાફ જોઈએ છે

editor@vatsalyanews.com 01-Mar-2019 10:44 AM 233

નવયુગ ગ્રુપ ઓફ એજ્યુકેશન – મોરબી સ્ટાફ જોઈએ છે


ક્રિષ્ના સાયન્સ સ્કુલ માં સ્ટાફ જોઈએ છે

ક્રિષ્ના સાયન્સ સ્કુલ માં સ્ટાફ જોઈએ છે

editor@vatsalyanews.com 01-Mar-2019 10:12 AM 410

ક્રિષ્ના સાયન્સ સ્કુલ માં સ્ટાફ જોઈએ છે


ક્લાર્ક, સહાયક અધ્યાપક અને અન્ય પોસ્ટ્સ 2019 માટે

ક્લાર્ક, સહાયક અધ્યાપક અને અન્ય પોસ્ટ્સ 2019 માટે

vatsalyanews@gmail.com 08-Jan-2019 11:16 AM 344

ભારતીય શિક્ષક શિક્ષણ અધ્યયન (IITE) ગાંધીનગર ક્લર્ક, સહાયક અધ્યાપક અને અન્ય પોસ્ટ્સ 2019 ની ભરતી.પોસ્ટ્સ નામ:• શિક્ષણ સહાયક પ્રોફેસર (અંગ્રેજી)• શિક્ષણ સહાયક પ્રોફેસર (ગણિત સાથે વિજ્ઞાન)• શિક્ષણ સહાયક ....