તા. ૨૮ ઓગસ્ટ થી તા. ૯ મી સપ્ટેમ્બર દરમિયાન હિંમતનગર ખાતે ઇન્ડીયન આર્મીમાં જોડાવા માટે ભરતીમેળો યોજાશે

તા. ૨૮ ઓગસ્ટ થી તા. ૯ મી સપ્ટેમ્બર દરમિયાન હિંમતનગર ખાતે ઇન્ડીયન આર્મીમાં જોડાવા માટે ભરતીમેળો યોજાશે

khatrijuned@vatsalyanews.com 25-Jul-2019 12:29 PM 724

તા. ૨૮ ઓગસ્ટ થી તા. ૯ મી સપ્ટેમ્બર દરમિયાન હિંમતનગર ખાતે ઇન્ડીયન આર્મીમાં જોડાવા માટે ભરતીમેળો યોજાશેતા. ૨૮ ઓગસ્ટ થી તા. ૯ મી સપ્ટેમ્બર દરમિયાન હિંમતનગર ખાતેઇ ન્ડીયન આર્મીમાં જોડાવા માટે ભરતીમેળો યોજા....


1380 પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર (પીઆઈ), જીઇએસ, રાજ્ય કર નિરીક્ષક અને વિવિધ અન્ય લોકો માટે જીપીએસસી ભરતી - 2019

1380 પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર (પીઆઈ), જીઇએસ, રાજ્ય કર નિરીક્ષક અને વિવિધ અન્ય લોકો માટે જીપીએસસી ભરતી - 2019

vatsalyanews@gmail.com 10-Apr-2019 04:37 PM 865

GPSC Recruitment For 1380 Police Inspector (PI), GES, State Tax Inspector Various Others-2019Posts:Police Inspector (PI): 60Assistant Engineer (Mechanical): 21Research Officer: 23Assistant Engineer (....


એસ.ડી.એ.યુ. ભરતી અધ્યાપક, એસોસિએટ પ્રોફેસર અને સહાયક પ્રોફેસર પોસ્ટ

એસ.ડી.એ.યુ. ભરતી અધ્યાપક, એસોસિએટ પ્રોફેસર અને સહાયક પ્રોફેસર પોસ્ટ

vatsalyanews@gmail.com 02-Apr-2019 06:40 PM 702

SDAU Recruitment For Professor, Associate Professor And Assistant Professor PostPost:Professor: 18 PostsAssociate Professor : 31+16Assistant Professor : 27Total Post : 76+16Education Qualification : P....


ઇ.એસ.આઇ.સી. ગુજરાત ભરતી ઉચ્ચ વિભાગ કલાર્ક અને સ્ટેનોગ્રાફર પોસ્ટ માટે

ઇ.એસ.આઇ.સી. ગુજરાત ભરતી ઉચ્ચ વિભાગ કલાર્ક અને સ્ટેનોગ્રાફર પોસ્ટ માટે

vatsalyanews@gmail.com 02-Apr-2019 05:20 PM 443

ESIC Gujarat Recruitment For Upper Division Clerk Stenographer PostPost:Stenographer-04 Upper Division Clerk Clerk-143Educational Qualification:Stenographer : 1)Higher Secondary Pass 2)A Speed Of Wor....


ફૂડ સેફટી એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા (એફએસએસએઆઈ) વિવિધ પોસ્ટ માટે ભરતી

ફૂડ સેફટી એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા (એફએસએસએઆઈ) વિવિધ પોસ્ટ માટે ભરતી

vatsalyanews@gmail.com 02-Apr-2019 04:58 PM 449

Food Safety And Standards Authority Of India(FSSAI) Recruitment For Various PostPosts:1)Assistant Director-052)Assistant Director (Technical)-153)Technical Officer-1304)Central Food Safety Officer-375....