સ્ટાફ જોઈએ છે.

સ્ટાફ જોઈએ છે.

vatsalyanews@gmail.com 20-Apr-2019 07:22 PM 225

વડોદરામાં પ્રખ્યાત એવું શિવ કેટરર્સ જેનામાટે અનુભવી તેમજ બીનઅનુભવી ગર્લ્સ તેમજ બોય ની જરૂર છે.ઓછામાં ઓછા ૪૦ સ્ટાફ ની જરૂર છે.તેમજ વધુ માહિતી માટે વશરામભાઈ જોષી મો.નં. ૯૯૨૫૨ ૭૦૧૮૯, મુકેશભાઈ જોષી મો.નં.....


સ્ટાફ જોઈએ છે.

સ્ટાફ જોઈએ છે.

sub-editor@vatsalyanews.com 19-Apr-2019 11:39 AM 198

ગજાનન ઓટો સેન્ટર માટે અનુભવી તેમજ બિનઅનુભવી સ્ટાફ ની જરૂર છે.તેમજ વધુ માહિતી માટે ૯૯૯૮૭ ૭૭૩૫૧/૮૫૧૧૧ ૮૪૪૮૮ પર સંપર્ક કરવો. અથવા રૂબરુ મુલાકાત કરવી.સ્થળ: લતીપર રોડ, સર્કિટ હાઉસની સામે, ટંકારા, મોરબી.


રાજુલા બાલકૃષ્ણ વિદ્યા પીઠ માટે સ્ટાફ જોવે છે

રાજુલા બાલકૃષ્ણ વિદ્યા પીઠ માટે સ્ટાફ જોવે છે

yogeshkanabar@vatsalyanews.com 18-Apr-2019 11:06 PM 107

રાજુલા બલક્રિષ્ના વિદ્યા પીઠ માટે અલગ અલગ સ્ટાફ ની જરૂરિયાત છે જાહેરાત મુજબ લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારે તારીખ સમયે હાજર રહેવું


ONGC Gujarat Recruitment 2019

ONGC Gujarat Recruitment 2019

vatsalyanews@gmail.com 01-Feb-2019 04:43 PM 96

Oil and Natural Gas Corporation – ONGC has published Advertisement for the Recruitment 2019 for 737 Technical Assistant, Assistant GD Others Post.Board:Oil and Natural Gas Corporation – ONGCLRB Const....


1