“શિવ કથા” સોમનાથ મહાદેવ મંદિર સામે પથિકા આશ્રમ થી દિવસ 9 LIVE

vatsalyanews@gmail.com 25-Dec-2018 10:59 AM

રિપોર્ટર :- હષૅલ ખંધેડીયાસોમનાથ મહાદેવ મંદિર સામે પથિકા આશ્રમ થી લાઇવઆયોજક :- દ્વાદ્વશ જયોતિલિંગ મંડળ - સુરત શિવકથાકાર :- શ્રી હંસદેવ ગીરી બાપુ -- ( નવાગામ શિવાશ્રમ )દિવસ - 9


શ્રી ક્ષત્રિય કારડીયા રાજપૂત સમસ્ત ડોડીયા પરિવાર આયોજીત શ્રીમદ્ ભગવદ્ કથા સોમનાથ થી Live

vatsalyanews@gmail.com 11-Dec-2018 11:38 AM

રિપોર્ટર, મહેન્દ્ર ટાંકશ્રી ક્ષત્રિય કારડીયા રાજપૂત સમસ્ત ડોડીયા પરિવાર આયોજીત શ્રીમદ્ ભગવદ્ કથાવક્તા પરમ પૂજ્ય રમેશ ભાઈ શુકલસોમનાથ થી Live


1