નાસા સ્કુલ રંગ તરંગ VATSALYA NEWS - LIVE

vatsalyanews@gmail.com 16-Feb-2019 08:34 PM

ટંકારા તાલુકા ની નાસા સ્કુલ રંગ તરંગ પ્રોગ્રામ લાઇવ ૨૦૧૯


શૈલેષભાઈ સાગપરિયા દ્વારા અભ્યાસ માં સફળ કઈ રીતે થવું તેના પર સેમિનાર LIVE

vatsalyanews@gmail.com 30-Dec-2018 10:31 AM

રીપોર્ટર, મયુર પારીઆ**શૈલેષભાઈ સાગપરિયા દ્વારા અભ્યાસ માં સફળ કઈ રીતે થવું તેના પર સેમિનાર LIVE**ખ્યાતનામ વક્તા શૈલેષભાઈ સાગપરિયા દ્વારા ધોરણ ૯ થી ૧૨ ના વિદ્યાર્થીઓ એ અભ્યાસ માં સફળ કઈ રીતે થવું તેના ....


1