અરવલ્લી જિલ્લામાં મતદારયાદી ખાસ સંક્ષિપ્ત સુધારણા કાર્યક્રમ અંતર્ગત પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી લોંચીંગ કરવામાં આવ્યુ

અરવલ્લી જિલ્લામાં મતદારયાદી ખાસ સંક્ષિપ્ત સુધારણા કાર્યક્રમ અંતર્ગત પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી લોંચીંગ કરવામાં આવ્યુ

kashyapjoshi@vatsalyanews.com 01-Sep-2019 05:27 PM 86

ભારતના ચૂંટણી પંચ ધ્વારા તા. ૦૧-૦૧-૨૦૨૦ ની લાયકાતની તારીખના સંદર્ભે મતદારયાદી ખાસ સંક્ષિપ્ત સુધારણા કાર્યક્રમ અંતર્ગત Electors Verification Programme (EVP ) આજરોજ લોંચીંગ પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી નાયબ જિલ....


1