બોડેલી માં પોલીસ તંત્ર દ્વારા દબાણ હટાવા ઝુંબેશ હાથ ધરવામાં આવી.

javedkhanpathan@vatsalyanews.com 01-Sep-2020 06:45 PM 210

બોડેલી માં પોલીસ તંત્ર દ્વારા દબાણ હટાવા ઝુંબેશ હાથ ધરવામાં આવી. છોટાઉદેપુર જિલ્લાના વેપારી મથક બોડેલી, અલીપુરા નાં મુખ્ય માર્ગોની આજુબાજુ માં આવેલ દુકાનો ની આગળ દુકાનદારો દ્વારા દુકાન નો માલસામા....


1