ડભોઇ એસ.ટી ડેપો પાસેના સુલભ શૌચાલયમાં પારાવાર ગંદકી -સુવિધાઓનો અભાવ -દેશી દારૂની પોટલીઓ ની રેલમ છેલ

ડભોઇ એસ.ટી ડેપો પાસેના સુલભ શૌચાલયમાં પારાવાર ગંદકી -સુવિધાઓનો અભાવ -દેશી દારૂની પોટલીઓ ની રેલમ છેલ

vatsalyanews@gmail.com 19-Oct-2020 08:35 PM 46

જુનેદ ખત્રી ડભોઇડભોઇ નગરના મુખ્ય માર્ગ ઉપર આવેલ એસટી ડેપો પાસે ના સુલભ શૌચાલયમાં પારાવાર ગંદકી જોવા મળી રહી છે ડભોઇ નગરના મુખ્ય માર્ગ ઉપર આવેલ એસટી ડેપો પાસે ના સુલભ શૌચાલયમાં પારાવાર ગંદકી જોવા મળી....


1