ઓઢવા ગામમાં પરમિશન વગર ખુલ્લેઆમ પેટ્રોલ ડીઝલ નું વેચાણ

ઓઢવા ગામમાં પરમિશન વગર ખુલ્લેઆમ પેટ્રોલ ડીઝલ નું વેચાણ

kamleshraval@vatsalyanews.com 04-Aug-2020 04:53 PM 409

રિપોર્ટર : કમલેશ નાંભાણી બનાસકાંઠાઓઢવા ગામમાં પરમિશન વગર ખુલ્લેઆમ પેટ્રોલ ડીઝલ નું વેચાણદાંતીવાડા તાલુકાના ગામડાઓમાં દુકાનદારો દ્વારા ખુલ્લે આમ પેટ્રોલ ડીઝલ નું વેચાણ કરતા સામે આવ્યા.દાંતીવાડા તાલુ....


1