દાંતીવાડા જવાહર નવોદય વિદ્યાલય ધોરણ-૬માં  પ્રવેશ માટેની પરીક્ષા તા.૧૧ જાન્યુઆરીએ યોજાશે

દાંતીવાડા જવાહર નવોદય વિદ્યાલય ધોરણ-૬માં પ્રવેશ માટેની પરીક્ષા તા.૧૧ જાન્યુઆરીએ યોજાશે

vatsalyanews@gmail.com 19-Dec-2019 11:09 AM 224

ભારત સરકારશ્રીના માનવ સંસાધન વિકાસ મંત્રાલય – શિક્ષણ વિભાગ, નવી દિલ્હી દ્વારા સંચાલિત જવાહર નવોદય વિદ્યાલય, દાંતીવાડા, જિલ્લા- બનાસકાંઠા ખાતે ધોરણ-૬ (વર્ષ-૨૦૨૦-૨૦૨૧) માં પ્રવેશ માટેની પ્રવેશ પરીક્ષા-૨....


1