લૂંટ ના આરોપી ઝડપાયા.

લૂંટ ના આરોપી ઝડપાયા.

vatsalyanews@gmail.com 29-May-2019 11:14 AM 219

લૂંટનો અનડિટેક્ટ ગુનો શોધી કાઢી લૂંટમા ગયેલ મુદ્દામાલ તથા વપરાયેલ સાધન મો.સા રિકવર કરતી ડીસા રૂરલ પોલીસડીસા રૂરલ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના બાઇવાડા રોડ પર તા.૨૧/૦૫/૧૯ ના રોજ રાત્રે ફરીયાદી વિષ્ણુકુમાર શંક....


1