બોટાદ લોક ડાઉન ૪ નેં અનુલક્ષી બોટાદ જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ દ્વારા જાહેર નામુ પ્રસિધ્ધ કરાયું

બોટાદ લોક ડાઉન ૪ નેં અનુલક્ષી બોટાદ જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ દ્વારા જાહેર નામુ પ્રસિધ્ધ કરાયું

dilipchavda@vatsalyanews.com 20-May-2020 04:24 PM 292

હેર કટિંગ સલુન બ્યૂટી પાર્લર તથા વાણંદ નિં દુકાનોં ચાલુ રાખી સકાશે કન્ટેનમેન્ટ વિસ્તાર સિવાય નાં વિસ્તારમાં માર્કેટિંગ તેમજ કોમ્પ્લેક્સ અને સમુહ માં આવેલ તમામ દુકાનો ખાતે અેકિ બેકિ સંખ્યામાં નંબરિંગ ન....


1