ગોંડલ તાલુકા સેવા સદનમાં મીડિયા કર્મચારીઓને કચેરીમાં પ્રવેશ કરવાની મનાઈ

ગોંડલ તાલુકા સેવા સદનમાં મીડિયા કર્મચારીઓને કચેરીમાં પ્રવેશ કરવાની મનાઈ

vatsalyanews@gmail.com 18-Apr-2020 07:17 PM 200

ગોંડલ તાલુકા સેવા સદનમાં મીડિયા કર્મચારીઓને કચેરીમાં પ્રવેશ કરવાની મનાઈ ફરમાવવામાં આવી હતી.રાજકોટ: ગોંડલ તાલુકા સેવા સદન ખાતે કોઈપણને કચેરીમાં પ્રવેશ કરવાની મનાઈ ફરમાવવામાં આવી હતી. તેમજ મીડિયા કર્મીઓ....


1