ઉત્તરાજ આંગણવાડીના નવનિર્મિત મકાનનું ઉદઘાટન કરતા મંત્રી ઈશ્વરસિંહ પટેલ

ઉત્તરાજ આંગણવાડીના નવનિર્મિત મકાનનું ઉદઘાટન કરતા મંત્રી ઈશ્વરસિંહ પટેલ

vatsalyanews@gmail.com 08-Aug-2020 03:05 PM 242

હાંસોટ તાલુકા પંચાયતના કંપાઉન્ડમાં મંત્રીના હસ્તે વૃક્ષારોપણ સહકાર અને રમતગમત પ્રવૃત્તિ વિભાગના રાજ્યમંત્રી ઈશ્વરસિંહ પટેલે જિલ્લાના હાંસોટ તાલુકાના ઉત્તરાજ ગામમાં તૈયાર થયેલ નવનિર્મિત આંગણવાડીના મકાન....


1