દુઃખદ અવસાન

દુઃખદ અવસાન

vatsalyanews@gmail.com 14-May-2019 09:35 AM 95

ગં.સ્વ.શ્રી રમાબેન મહાશંકરભાઈ રાવલ(ગામ-હડીયાણા, તા.જોડીયા) જે વિજયભાઈ રાવલ(ધ્રોલ)નરેન્દ્રભાઇ રાવલ(હડીયાણા) ભરતભાઈ રાવલ(જૂનાગઢ) તેમજ શરદભાઇ રાવલ(હડીયાણા) નાં માતૃશ્રી નું દુઃખદ અવસાન થયેલ છે. ભગવાન એમન....


1