લીમખેડા તાલુકો ના વદેલા ગામના ગ્રામદેવતા બાબાદેવ ના પતાંગણમા કોળી સમાજની મિટીંગ યોજી.

લીમખેડા તાલુકો ના વદેલા ગામના ગ્રામદેવતા બાબાદેવ ના પતાંગણમા કોળી સમાજની મિટીંગ યોજી.

kesharbhaipatel@vatsalyanews.com 15-Dec-2019 09:51 PM 94

લીમખેડા તાલુકો ના વદેલા ગામના ગ્રામદેવતા બાબાદેવ ના પતાંગણમા કોળી સમાજની મિટીંગ યોજી.


લીમખેડા તાલુકો ના વદેલા ગામના ગ્રામદેવતા બાબાદેવ ના પતાંગણમા કોળી સમાજની મિટીંગ યોજી.

લીમખેડા તાલુકો ના વદેલા ગામના ગ્રામદેવતા બાબાદેવ ના પતાંગણમા કોળી સમાજની મિટીંગ યોજી.

kesharbhaipatel@vatsalyanews.com 15-Dec-2019 09:51 PM 83

લીમખેડા તાલુકો ના વદેલા ગામના ગ્રામદેવતા બાબાદેવ ના પતાંગણમા કોળી સમાજની મિટીંગ યોજી.


લીમખેડા તાલુકો ના વદેલા ગામના ગ્રામદેવતા બાબાદેવ ના પતાંગણમા કોળી સમાજની મિટીંગ યોજી.

લીમખેડા તાલુકો ના વદેલા ગામના ગ્રામદેવતા બાબાદેવ ના પતાંગણમા કોળી સમાજની મિટીંગ યોજી.

kesharbhaipatel@vatsalyanews.com 15-Dec-2019 09:50 PM 184

લીમખેડા તાલુકો ના વદેલા ગામના ગ્રામદેવતા બાબાદેવ ના પતાંગણમા કોળી સમાજની મિટીંગ યોજી.


લીમખેડા તાલુકો ના વદેલા ગામના ગ્રામદેવતા બાબાદેવ ના પતાંગણમા કોળી સમાજની મિટીંગ યોજી.

લીમખેડા તાલુકો ના વદેલા ગામના ગ્રામદેવતા બાબાદેવ ના પતાંગણમા કોળી સમાજની મિટીંગ યોજી.

kesharbhaipatel@vatsalyanews.com 15-Dec-2019 09:50 PM 72

લીમખેડા તાલુકો ના વદેલા ગામના ગ્રામદેવતા બાબાદેવ ના પતાંગણમા કોળી સમાજની મિટીંગ યોજી.


લીમખેડા તાલુકાના લીમખેડા, મોટી બાન્ડીબાર, દુધિયા વગેરે વિવિધ ગામોમા શ્રી ક્રૃષ્ણ જન્માષ્ટમીની રંગે ચંગે કરાયેલ ઉજવણી.

લીમખેડા તાલુકાના લીમખેડા, મોટી બાન્ડીબાર, દુધિયા વગેરે વિવિધ ગામોમા શ્રી ક્રૃષ્ણ જન્માષ્ટમીની રંગે ચંગે કરાયેલ ઉજવણી.

kesharbhaipatel@vatsalyanews.com 25-Aug-2019 05:16 PM 175

લીમખેડા તાલુકાના લીમખેડા, મોટી બાન્ડીબાર, દુધિયા વગેરે વિવિધ ગામોમા શ્રી ક્રૃષ્ણ જન્માષ્ટમીની રંગે ચંગે કરાયેલ ઉજવણી.


લીમખેડા તાલુકાના વડેલા મુખ્ય પ્રા.શાળામા 73મા સ્વાતંત્ર્યપર્વની ઉજવણી.

લીમખેડા તાલુકાના વડેલા મુખ્ય પ્રા.શાળામા 73મા સ્વાતંત્ર્યપર્વની ઉજવણી.

kesharbhaipatel@vatsalyanews.com 15-Aug-2019 09:19 AM 229

લીમખેડા તાલુકાના વડેલા મુખ્ય પ્રા.શાળામા 73મા સ્વાતંત્ર્યપર્વની ઉજવણી.


દાહોદ જિલ્લાના લીમખેડા તાલુકામા કાનમા બહેરાશ હોય કે સંભળાતુ ના હોય તેની તપાસ માટે રાખવામા આવેલ કેમ્પ

દાહોદ જિલ્લાના લીમખેડા તાલુકામા કાનમા બહેરાશ હોય કે સંભળાતુ ના હોય તેની તપાસ માટે રાખવામા આવેલ કેમ્પ

kesharbhaipatel@vatsalyanews.com 12-Jul-2019 08:29 PM 261

દાહોદ જિલ્લાના લીમખેડા તાલુકામા કાનમા બહેરાશ હોય કે સંભળાતુ ના હોય તેની તપાસ માટે રાખવામા આવેલ કેમ્પ. લીમખેડા તાલુકામા બી આર સી ભવન ખાતે નેશનલ હિયરીન્ગ ક્લિનિક ગોધરા દ્વારા કાનના રોગોની તપાસ ત....


દાહોદ જિલ્લાના લીમખેડા તાલુકાના વડેલા પ્રા. શાળામા વિશ્વ યોગ દિવસની ઉજવણી કરવામા આવી.

દાહોદ જિલ્લાના લીમખેડા તાલુકાના વડેલા પ્રા. શાળામા વિશ્વ યોગ દિવસની ઉજવણી કરવામા આવી.

kesharbhaipatel@vatsalyanews.com 22-Jun-2019 04:58 AM 257

દાહોદ જિલ્લાના લીમખેડા તાલુકાના વડેલા પ્રા. શાળામા વિશ્વ યોગ દિવસની ઉજવણી કરવામા આવી.


દાહોદ જિલ્લાના લીમખેડા તાલુકામા ક્રૃષિ મહોત્સવ યોજાય ગયો.

દાહોદ જિલ્લાના લીમખેડા તાલુકામા ક્રૃષિ મહોત્સવ યોજાય ગયો.

kesharbhaipatel@vatsalyanews.com 17-Jun-2019 06:08 PM 201

દાહોદ જિલ્લાના લીમખેડા તાલુકામા હસ્તેશ્વર મહાદેવ મંદિરના પટાન્ગણમા ૨૦૧૯ નો ક્રૃષિ મહોત્સવ યોજાય ગયો.આ મહોત્સવમા ક્રૃષિ વિભાગ, બાગાયત, પશુપાલન, આરોગ્ય, આઇ.સી.ડી.એસ., વન વિભાગ, સિન્ચાય, બેન્ક વિભાગ તેમજ....


લીમખેડા તાલુકાના મનરેગા શાખાના ટેકનિકલ આસિસ્ટન્ટ ₹10/-હજાર ની લાચ લેતા રંગેહાથ  ઝડપાયા

લીમખેડા તાલુકાના મનરેગા શાખાના ટેકનિકલ આસિસ્ટન્ટ ₹10/-હજાર ની લાચ લેતા રંગેહાથ ઝડપાયા

kesharbhaipatel@vatsalyanews.com 07-Jun-2019 09:26 AM 229

-: એ.સી.બી.સફળ ટ્રેપ :-ફરીયાદી :-એક જાગૃત નાગરિકઆરોપી :-હિતેશકુમાર કાંતીલાલ પંચાલ ટેકનીકલ આસીસ્ટન્ટમનરેગા શાખાતાલુકા વિકાસ અધિકારીની કચેરી લીમખેડા.રહે. પથ્થર તલાવડી, હનુમાનજી મંદિર પાસે, અંકલેશ્વર મહા....