માંડવી તાલુકાના ગઢશીશા ગામના વિસ્તારમાં બહારનાં રાજ્યના મજુર લોકોને અનાજની કીટ નું વિતરણ કરતી ગઢશીશા પોલીસ.

માંડવી તાલુકાના ગઢશીશા ગામના વિસ્તારમાં બહારનાં રાજ્યના મજુર લોકોને અનાજની કીટ નું વિતરણ કરતી ગઢશીશા પોલીસ.

maheshwariramesh@vatsalyanews.com 19-Apr-2020 09:30 AM 140

માંડવી કચ્છ :- હાલમાં વિશ્વભરમાં ફેલાયેલા નોવેલ કોરોના વાયરસ ને ઝડપથી ફેલાતો અટકાવવા માટે ભારત સરકાર તરફથી અને રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા તથા જીલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રી અને કચ્છ કલેકટર સાહેબ શ્રી દ્વારા અલગ-અ....


માંડવી તાલુકાના કોકલીયા ગામની સીમમાં શિકાર કરવા આવલ એક શિકારી ઝડપાયો.બે શિકારી નાશિ છુટયા.

માંડવી તાલુકાના કોકલીયા ગામની સીમમાં શિકાર કરવા આવલ એક શિકારી ઝડપાયો.બે શિકારી નાશિ છુટયા.

maheshwariramesh@vatsalyanews.com 19-Apr-2020 08:53 AM 401

માંડવી કચ્છ:- હાલમાં વિશ્વભરમાં ફેલાયેલા કોરોના વાયરસ (કોવાઈડ-૧૯) ને ઝડપથી ફેલાતો અટકાવવા સારૂં તકેદારી ના ભાગરૂપે રાજ્ય સરકાર શ્રી દ્વારા અને જીલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રી અને કલેકટર દ્વારા લોકડાઉન જાહેર કર....


 સરકારની માર્ગદર્શિકા મુજબ આવશ્યક ચીજવસ્તુઓના દુકાનદારોને લોકડાઉનનાં નિયમોનું પાલન કરાવવા સારું તમામને પત્રો આપી અલગ પહેલ કરતી ગઢશીશા પોલીસ ,

સરકારની માર્ગદર્શિકા મુજબ આવશ્યક ચીજવસ્તુઓના દુકાનદારોને લોકડાઉનનાં નિયમોનું પાલન કરાવવા સારું તમામને પત્રો આપી અલગ પહેલ કરતી ગઢશીશા પોલીસ ,

maheshwariramesh@vatsalyanews.com 18-Apr-2020 10:39 AM 189

માંડવી કચ્છ:- હાલમાં વિશ્વભરમાં ફેલાયેલ નોવેલ કોરોના વાયરસ ( covid - 19 ) ને ઝડપથી ફેલાતો અટકાવવા સારૂ તકેદારીનાં ભાગરૂપે રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા તથા મેં.જીલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રી અને કલેક્ટરશ્રી કચ્છ દ્વ....


ગઢશીશા વિસ્તારમાં લોકડાઉનુ ઉલ્લંઘન કરનાર સાત સખ્સો સામે કેસ કરતી ગઢશીશા પોલીસ.

ગઢશીશા વિસ્તારમાં લોકડાઉનુ ઉલ્લંઘન કરનાર સાત સખ્સો સામે કેસ કરતી ગઢશીશા પોલીસ.

maheshwariramesh@vatsalyanews.com 18-Apr-2020 08:58 AM 859

માંડવી કચ્છ :- હાલમાં વિશ્વભરમાં ફેલાયેલ નોવેલ કોરોના વાયરસ ( covID - 19 ) ને અટકાવવા સારૂ તકેદારીના ભાગરૂપે સમગ્ર ભારત દેશમાં લોકડાઉન અમલવારી ચાલુમાં છે.રાજય સરકારશ્રી દ્વારા તથા જીલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્....


માંડવી તાલુકાના ગઢશીશા વિસ્તારમાં બહારનાં રાજ્યના મજુર લોકો ને કીટ વિતરણ કરતાં ગઢશીશા પોલીસ મથકના જવાનો.

માંડવી તાલુકાના ગઢશીશા વિસ્તારમાં બહારનાં રાજ્યના મજુર લોકો ને કીટ વિતરણ કરતાં ગઢશીશા પોલીસ મથકના જવાનો.

maheshwariramesh@vatsalyanews.com 17-Apr-2020 09:29 AM 116

માંડવી કચ્છ :- હાલમાં વિશ્વભરમાં ફેલાયેલા નોવેલ કોરોના વાયરસ ને ઝડપથી ફેલાતો અટકાવવા માટે ભારત સરકાર તરફથી અને રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા તથા જીલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રી અને કચ્છ કલેકટર સાહેબ શ્રી દ્વારા અલગ-અ....


માંડવી તાલુકાના નાની વિરાણી-ગઢ માં વીસ વર્ષનું મુંગો અને અભણ યુવાન તે ગાય ભેંસના ધણ ચરાવતો ગોવાળ કરે છે.લોકડાઉન નુ ચુસ્ત પાલન.

maheshwariramesh@vatsalyanews.com 17-Apr-2020 09:20 AM 544

માંડવી કચ્છ :- હાલમાં વિશ્વભરમાં ફેલાયેલા નોવેલ કોરોના વાયરસ ને ઝડપથી ફેલાતો અટકાવવા માટે ભારત સરકાર તરફથી અને રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા તથા જીલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રી અને કચ્છ કલેકટર સાહેબ શ્રી દ્વારા અલગ-અ....


ગઢશીશા પોલીસ વિસ્તારના ગામોમાં બહારનાં રાજયના મજુર લોકોની મુલાકાત કરતાં પીઆઈ ગોજીયા સાહેબશ્રી.

ગઢશીશા પોલીસ વિસ્તારના ગામોમાં બહારનાં રાજયના મજુર લોકોની મુલાકાત કરતાં પીઆઈ ગોજીયા સાહેબશ્રી.

maheshwariramesh@vatsalyanews.com 16-Apr-2020 07:52 AM 119

માંડવી કચ્છ :- હાલમાં વિશ્વભરમાં ફેલાયેલા નોવેલ કોરોના વાયરસ ને ઝડપથી ફેલાતો અટકાવવા માટે ભારત સરકાર તરફથી અને રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા તથા જીલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રી અને કચ્છ કલેકટર સાહેબ શ્રી દ્વારા અલગ-અ....


૨૨૦.કે.વી.પાવરહાઉસ અને પવનચક્કી નુ કામ કરતા મજુર લોકોને અનાજની કીટ વિતરણ કરતી ગઢશીશા પોલીસ.

૨૨૦.કે.વી.પાવરહાઉસ અને પવનચક્કી નુ કામ કરતા મજુર લોકોને અનાજની કીટ વિતરણ કરતી ગઢશીશા પોલીસ.

maheshwariramesh@vatsalyanews.com 16-Apr-2020 07:47 AM 120

માંડવી કચ્છ :- હાલમાં વિશ્વભરમાં ફેલાયેલા નોવેલ કોરોના વાયરસ ને ઝડપથી ફેલાતો અટકાવવા માટે ભારત સરકાર તરફથી અને રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા તથા જીલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રી અને કચ્છ કલેકટર સાહેબ શ્રી દ્વારા અલગ-અ....


ગઢશીશા વિસ્તારમાં બહારનાં રાજયના ડ્રાઈવરો અને કંડકટર તેમજ ૬૦.જેટલા મજુર લોકોની મુલાકાત કરતાં પીઆઈ.ગોજીયા સાહેબશ્રી.

ગઢશીશા વિસ્તારમાં બહારનાં રાજયના ડ્રાઈવરો અને કંડકટર તેમજ ૬૦.જેટલા મજુર લોકોની મુલાકાત કરતાં પીઆઈ.ગોજીયા સાહેબશ્રી.

maheshwariramesh@vatsalyanews.com 15-Apr-2020 08:48 AM 266

માંડવી કચ્છ :- હાલમાં વિશ્વભરમાં ફેલાયેલા નોવેલ કોરોના વાયરસ ને ઝડપથી ફેલાતો અટકાવવા માટે ભારત સરકાર તરફથી અને રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા તથા જીલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રી અને કચ્છ કલેકટર સાહેબ શ્રી દ્વારા અલગ-અ....


ગઢશીશા પોલીસ મથકના પીઆઈ ગોજીયાએ ફરજ બજાવતા સાથે સાથે મધ્યમ વર્ગના લોકોને અનાજની કીટનું પણ વિતરણ કરવામાં આવ્યુ..

ગઢશીશા પોલીસ મથકના પીઆઈ ગોજીયાએ ફરજ બજાવતા સાથે સાથે મધ્યમ વર્ગના લોકોને અનાજની કીટનું પણ વિતરણ કરવામાં આવ્યુ..

maheshwariramesh@vatsalyanews.com 14-Apr-2020 09:57 PM 272

માંડવી કચ્છ :- હાલમાં વિશ્વભરમાં ફેલાયેલા નોવેલ કોરોના વાયરસ ને ઝડપથી ફેલાતો અટકાવવા માટે ભારત સરકાર તરફથી અને રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા તથા જીલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રી અને કચ્છ કલેકટર સાહેબ શ્રી દ્વારા અલગ-અ....