ઈચ્છા મૃત્યુની પરમીશન આપવા કલેકટરને રજૂઆત.

ઈચ્છા મૃત્યુની પરમીશન આપવા કલેકટરને રજૂઆત.

vatsalyanews@gmail.com 27-Jun-2020 10:24 AM 250

પ્રકાશભાઈ પ્રતાપભાઈ રાઠોડ રહે. સીંજવાડા, તા.માતર, જી.ખેડા જે છેલ્લા પાંચ વર્ષથી ખેડા તાલુકાના હરીયાળા પાસે આવેલ અમંતા કંપનીમાં નોકરી કરતો હતો. તા.૧૮/૦૫/૨૦૨૦ ના રોજ દરેકનો પગાર બાકી હતો. તે મુદ્દે પ્રક....


1