વાંસદામાં બેંક ઓફ બરોડા માં ખુબજ કડક પગલે સોસોયાલ ડિસ્ટન્સનો અમલ

vatsalyanews@gmail.com 24-Apr-2020 10:58 AM 122

રિપોર્ટર .પ્રિતેશ પટેલવાંસદા તાલુકા ખાતે આવેલ વાંસદામાં બેંક ઓફ બરોડા માં ખુબજ કડક પગલે સોસોયાલ ડિસ્ટન્સ જાળવી રહિયા છે.વાંસદા તાલુકામાં બેંક માં ખેડૂતો પેસા ઉપાડવા માટે ખુબજ નિયમો નું પાલન કરી લોકો લ....


1