પડધ૨ી પાસે હોટલ નજીક આગ લાગતા ચા૨ વાહનો સળગી ગયા

પડધ૨ી પાસે હોટલ નજીક આગ લાગતા ચા૨ વાહનો સળગી ગયા

vatsalyanews@gmail.com 10-Jun-2019 04:53 PM 113

પડધ૨ી પાસે હોટલ નજીક આગ લાગતા ચા૨ વાહનો સળગી ગયાઆગના પગલે નાશભાગ મચી : સદભાગ્યે જાનહાની ટળીજામનગ૨ ૨ોડ પ૨ પડધ૨ી નજીક ભા૨ત હોટલની પાસે આવેલા ગે૨ેજમાં આગ ભભુકી ઉઠતા અહીં એક બાદ એક ત્રણથી ચા૨ વાહનો આગનીઝપ....


1