આધુનિક ટેક્નોલૉજી ની મદદથી આરોપી ને ઝડપ્યો.

આધુનિક ટેક્નોલૉજી ની મદદથી આરોપી ને ઝડપ્યો.

vatsalyanews@gmail.com 14-Jun-2019 03:47 PM 259

આધુનિક ટેક્નોલૉજી ની મદદથી આરોપી ને ઝડપ્યો.સાબરકાંઠા જિલ્લાના પોશીના ખાતે પેટ્રોલીંગ તેમજ વાહન ચેકીંગ દરમ્યાન પોકેટ કોપ એપ્લીકેશન ની મદદથી તપાસ કરતાં મહેસાણા એ-ડીવીઝન પોલીસ સ્ટેશનના મોટર સાયકલ ચોરીના ....


1