સાબરકાંઠા ના વડાલી પોલીસ દ્વારા માસ્ક વિતરણ કરવામા આવ્યું

સાબરકાંઠા ના વડાલી પોલીસ દ્વારા માસ્ક વિતરણ કરવામા આવ્યું

beurochif@vatsalyanews.com 08-Aug-2020 12:41 PM 145

સાબરકાંઠા ના વડાલી પોલીસ દ્વારા માસ્ક વિતરણ કરવામા આવ્યુંકોરોના કેસ જ્યારે દિન પ્રતિદિન વધતા હોઈ કોરોના સંક્રમણ રોકવા વાહન ચેકીંગ દરમિયાન વડાલી પોલીસ દ્વારા માસ્ક વિતરણ કરવામા આવ્યું તેમજ લોકોને કોરોન....


1