પ્રેમપરા માંધાતા ગુપ્ર આયોજીત સમસ્ત કોળી સમાજ ના પ્રથમ પાંચ સમુહ લગ્નોત્સવ સંપન્ન.

પ્રેમપરા માંધાતા ગુપ્ર આયોજીત સમસ્ત કોળી સમાજ ના પ્રથમ પાંચ સમુહ લગ્નોત્સવ સંપન્ન.

vatsalyanews@gmail.com 06-May-2019 12:38 PM 83

માંધાતા ગુપ્ર દ્વારા પ્રથમ સમૂહ લગ્નવિસાવદર તાજેતરમાંજ વિસાવદર તાલુકાના પ્રેમપરા ખાતે માંધાતા ગુપ્ર દ્વારા સમસ્ત કોળી સમાજ દ્વારા પાંચ સમુહ લગ્નન યોજાઈ ગયો માંધાતા ગુપ્ર પ્રમપરા ના પ્રમુખ ધીરૂભાઇ બાવડ....


1